Azerbaijan

 • Author: H.Huseyn

Azerbaijan translation

Plug-in code

{
  "sEmptyTable":   "Cədvəldə heç bir məlumat yoxdur",
  "sInfo":      " _TOTAL_ Nəticədən _START_ - _END_ Arası Nəticələr",
  "sInfoEmpty":   "Nəticə Yoxdur",
  "sInfoFiltered":  "( _MAX_ Nəticə İçindən Tapılanlar)",
  "sInfoPostFix":  "",
  "sInfoThousands": ",",
  "sLengthMenu":   "Səhifədə _MENU_ Nəticə Göstər",
  "sLoadingRecords": "Yüklənir...",
  "sProcessing":   "Gözləyin...",
  "sSearch":     "Axtarış:",
  "sZeroRecords":  "Nəticə Tapılmadı.",
  "oPaginate": {
    "sFirst":  "İlk",
    "sLast":   "Axırıncı",
    "sNext":   "Sonraki",
    "sPrevious": "Öncəki"
  },
  "oAria": {
    "sSortAscending": ": sütunu artma sırası üzərə aktiv etmək",
    "sSortDescending": ": sütunu azalma sırası üzərə aktiv etmək"
  }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!