Basque

Basque translation

Plug-in code

{
  "sProcessing":   "Prozesatzen...",
  "sLengthMenu":   "Erakutsi _MENU_ erregistro",
  "sZeroRecords":  "Ez da emaitzarik aurkitu",
  "sEmptyTable":   "Taula hontan ez dago inongo datu erabilgarririk",
  "sInfo":      "_START_ -etik _END_ -erako erregistroak erakusten, guztira _TOTAL_ erregistro",
  "sInfoEmpty":   "0tik 0rako erregistroak erakusten, guztira 0 erregistro",
  "sInfoFiltered":  "(guztira _MAX_ erregistro iragazten)",
  "sInfoPostFix":  "",
  "sSearch":     "Aurkitu:",
  "sUrl":      "",
  "sInfoThousands": ",",
  "sLoadingRecords": "Abiarazten...",
  "oPaginate": {
    "sFirst":  "Lehena",
    "sLast":   "Azkena",
    "sNext":   "Hurrengoa",
    "sPrevious": "Aurrekoa"
  },
  "oAria": {
    "sSortAscending": ": Zutabea goranzko eran ordenatzeko aktibatu ",
    "sSortDescending": ": Zutabea beheranzko eran ordenatzeko aktibatu"
  }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!