Slovak

Slovak translation

Plug-in code

{
  "sEmptyTable":   "Nie sú k dispozícii žiadne dáta",
  "sInfo":      "Záznamy _START_ až _END_ z celkom _TOTAL_",
  "sInfoEmpty":   "Záznamy 0 až 0 z celkom 0 ",
  "sInfoFiltered":  "(vyfiltrované spomedzi _MAX_ záznamov)",
  "sInfoPostFix":  "",
  "sInfoThousands": ",",
  "sLengthMenu":   "Zobraz _MENU_ záznamov",
  "sLoadingRecords": "Načítavam...",
  "sProcessing":   "Spracúvam...",
  "sSearch":     "Hľadať:",
  "sZeroRecords":  "Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy",
  "oPaginate": {
    "sFirst":  "Prvá",
    "sLast":   "Posledná",
    "sNext":   "Nasledujúca",
    "sPrevious": "Predchádzajúca"
  },
  "oAria": {
    "sSortAscending": ": aktivujte na zoradenie stĺpca vzostupne",
    "sSortDescending": ": aktivujte na zoradenie stĺpca zostupne"
  }
}

CDN

This plug-in is available on the DataTables CDN:

JS

Note that if you are using multiple plug-ins, it is beneficial in terms of performance to combine the plug-ins into a single file and host it on your own server, rather than making multiple requests to the DataTables CDN.

Version control

If you have any ideas for how this plug-in can be improved, or spot anything that is in error, it is available on GitHub and pull requests are very welcome!